Are sputum autoantibodies more clinically relevant in idiopathic pulmonary fibrosis than serum autoantibodies?

Kuimiao Deng, Qun Luo, Zhenyu Liang, Fei Long, Qian Han, Fengyan Wang, Shuyu Huang, Liyue Liao, Tingting Lin, Rongchang Chen

Abstract


---

Full Text:

PDF