Conversion to resectability using transcatheter arterial chemoembolization alternating with mFOLFOX6 in patients with colorectal liver metastases

Shuai Wang, Chun Hui Yin, Xin Yan Zhang, Zhi Mei Shang, Li Min Huang, Ling Ling Dong, An Quan Wang, Hong Xing Liu, Jing Yan Zhu

Abstract


---

Full Text:

PDF PDF